ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (มิถุนายน 2561)
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ