แผนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

policyNplan-06-01

 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564

policyNplan-06-02


เอกสารแนบ
policyNplan-06-01 policyNplan-06-02

4 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ