เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Open Working Group Proposal for Sustainable Development Goals

policyNplan-05-01

 

Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

policyNplan-05-02

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

policyNplan-05-03


4 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ