ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (มิถุนายน 2561)


28 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ