การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
การปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ Administrator
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
การปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ Administrator
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) (มิถุนายน 2561)
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ Administrator