ทส. ฝึกอบรมหลักสูตร “พลาสติก การผลิต การใช้ และการจัดการ” ลดปัญหาพลาสติกในประเทศไทย

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับสถาบันพลาสติก จัดการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “พลาสติก : การผลิต การใช้ และการจัดการ” สำหรับบุคลากร คพ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 (สสภ.1-16) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก โดยมอบหมายให้ ทส. ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกแบบบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการพลาสติกตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจำหน่าย การบริโภค และการจัดการ ณ ปลายทาง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้มอบหมายให้ คพ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้สอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)

การขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติกโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติกให้กับบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ โดยเฉพาะบุคลากรของ คพ. สสภ. 1-16 และ ทสจ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ในประเด็นการปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงงานพลาสติกตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี รมว.ทส. เป็นประธาน

การอบรมในวันนี้คาดว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใน ทส. จะมีความรู้ ความใจที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่มาและความสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติก ชนิดของพลาสติกและการนำไปใช้ กระบวนการขึ้นรูปพลาสติกประเภทต่างๆ สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและการจัดการหลังการใช้งาน


13 กันยายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ