แบบหนังสือรับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ 7223)
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
แผนผังขั้นตอนการยืมเงิน และการส่งใบสำคัญคู่จ่ายและ/เงินสดเหลือจ่าย (หักล้างเงินยืม) การยืมเงินราชการ (เงินงบประมาณ)/เงินนอกงบประมาณ
การยืมเงิน (กรณียืมเงินวงเงิน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป) อ่านรายละเอียด »   1Plan1   การยืมเงิน (กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 – 30,000 บาท) อ่านรายละเอียด »  2Plan2   การยืมเงิน (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) อ่านรายละเอียด »  3Plan3  
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศชั่วคราว จัดประชุม/อบรมสัมมนา
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งฯ
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังฯ
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561   การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
1 2 3 17