รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564( 23 กุมภาพันธ์ 2564)