รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563( 24 พฤศจิกายน 2563)