รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2556 ( 31 ตุลาคม 2556 )