รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2556 ( 6 กุมภาพันธ์ 2556)