รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 ( 23 กันยายน 2563)