รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 ( 21 สิงหาคม 2563)