รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 ( 31 กรกฎาคม 2563)