รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 (30 มิถุนายน 2564)