รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 ( 26 มิถุนายน 2563)