รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 ( 25 พฤษภาคม 2563)