รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 (18 กุมภาพันธ์ 2564)