รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 ( 24 กุมภาพันธ์ 2563)