รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557 (25 พฤศจิกายน 2556)