รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2563 ( 21 ธันวาคม 2563)