รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 ( 18 พฤศจิกายน 2563)