รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 ( 22 ตุลาคม 2563)