รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 (12 พฤศจิกายน 2556)