รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 ( 11 กันยายน 2560 )