รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 ( 10 สิงหาคม 2560 )