รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 ( 11 กรกฎาคม 2560 )