รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 ( 6 มิถุนายน 2560 )