รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 ( 8 พฤษภาคม 2560 )