รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560 ( 28 กุมภาพันธ์ 2560 )