รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 ( 1 กุมภาพันธ์ 2560 )