การบริหารความเสี่ยงฯ (IT Contingency Plan) พ.ศ. 2558–59


เอกสารแนบ
ITContingency59

16 สิงหาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ