สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
งานพัสดุ
สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2563 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2563  แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2563  แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2564 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
งานพัสดุ
สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2562 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2562 สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2562  แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2562 สำเนาสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2563  แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำเนาสัญญา เดือนมีนาคม 2563  แบบ สขร. 1
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562
งานพัสดุ
สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2561 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2561 สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2561  แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2561 แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2561 สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2562 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2562
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561
งานพัสดุ
สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2560 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2560 สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2560 แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2560 สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2560 แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2560 สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2561  แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2561
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2560
งานพัสดุ
แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2559 สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2559 แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2559 สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2559 แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2559 สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2560 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2560 สำเนาสัญญา เดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2559
งานพัสดุ
สำเนาสัญญาเดือนตุลาคม 2558 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2558 สำเนาสัญญา พฤศจิกายน 2558  แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2558  สำเนาสัญญาเดือนธันวาคม 2558  แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2558 สำเนาสัญญาเดือนมกราคม 2559 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2559
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.