รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่  2
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.