กรมธนารักษ์
งานพัสดุ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สำนักปลัดกระทรวงทรัพฯ
งานพัสดุ
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน(กรณีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยร้องเรียน คก.วพ.
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
งานพัสดุ
แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ฯลฯ
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ส่วนบริหารงานคลังแลพัสดุ
งานพัสดุ
แนวทางในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมของหน่ายงานของรัฐมีวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
กรมบัญชีกลาง
งานพัสดุ
ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
คำสั่ง และประกาศกรม ฯ
งานพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.