กรมธนารักษ์
งานพัสดุ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สำนักปลัดกระทรวงทรัพฯ
งานพัสดุ
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน(กรณีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยร้องเรียน คก.วพ.
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่  1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่  2
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
งานพัสดุ
สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2563 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2563  แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2563  แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2564 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
งานพัสดุ
สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2562 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2562 สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2562  แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2562 สำเนาสัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2563  แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำเนาสัญญา เดือนมีนาคม 2563  แบบ สขร. 1
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562
งานพัสดุ
สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2561 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2561 สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2561  แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2561 แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2561 สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2562 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2562
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2561
งานพัสดุ
สำเนาสัญญา เดือนตุลาคม 2560 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2560 สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2560 แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2560 สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2560 แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2560 สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2561  แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2561
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
สัญญาซื้อ จ้าง, แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2560
งานพัสดุ
แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2559 สำเนาสัญญา เดือนพฤศจิกายน 2559 แบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2559 สำเนาสัญญา เดือนธันวาคม 2559 แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2559 สำเนาสัญญา เดือนมกราคม 2560 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2560 สำเนาสัญญา เดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
งานพัสดุ
แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา ฯลฯ
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ส่วนบริหารงานคลังแลพัสดุ
งานพัสดุ
แนวทางในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมของหน่ายงานของรัฐมีวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.