คำสั่ง ประกาศ มาตรการ และหนังสือเวียน
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
คำสั่ง ประกาศ มาตรการ และหนังสือเวียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 ครั้งที่
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ครั้งที่ 8/2560 ครั้งที่ 7/2560 ครั้งที่ 6/2560 ครั้งที่ 5/2560 ครั้งที่ 4/2560 ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.