ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 30 เมษายน พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 มีนาคม พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 มกราคม พ.ศ.2564
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 30 กันยายน พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สรุปผลเบิกจ่าย 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สรุปผลเบิกจ่าย 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สรุปผลเบิกจ่าย 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สรุปผลเบิกจ่าย 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 สรุปผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เดือน มกราคม
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งานงบประมาณ
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 เงินกู้ฯ โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2558 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เดือน
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งานงบประมาณ
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 โอนเบิกแทนปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เดือน กุมภาพันธ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งานงบประมาณ
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 เดือน
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งานงบประมาณ
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 เดือน
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.