แบบฟอร์มต่างๆ ด้านงบประมาณ
งานงบประมาณ
ตัวอย่างบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายกรณีที่อยู่ในอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ ตัวอย่างบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณายจ่ายกรณีที่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.