ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนผังกระบวนการเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย กรณีที่อยู่ในอำนาจอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ปรับปรุงใหม่) ขั้นตอนการโอนงบประมาณรายจ่าย กรณีที่อยู่ในอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.