กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
คำสั่ง ประกาศ และหนังสือเวียนกรมควบคุมมลพิษ
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 245/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ลำดับที่ 6 เรื่องใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/3890 ลว. 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 5
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ใบโอนการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ใบโอนการจัดสรรงบประมาณ สรุปรายละเอียดการได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ใบจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 งวดที่ 1 หนังสือเวียนสำนักงบประมาณ
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน (หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว98 ลว 26 กันยายน 2561) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
หนังสือเวียนสำนักงบประมาณ  ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 ลำดับที่ 1 : เรื่อง ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/85 ลว. 1 ตุลาคม 2558)
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0406.6/ว98 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558) เรื่อง
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุก เฉินหรือจำเป็น และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือ สำนักงบประมาณ
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว54 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.