ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 30 เมษายน พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 มีนาคม พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 มกราคม พ.ศ.2564
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 30 กันยายน พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 แบบสรุปเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สรุปผลเบิกจ่าย 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สรุปผลเบิกจ่าย 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สรุปผลเบิกจ่าย 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สรุปผลเบิกจ่าย 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 สรุปผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เดือน มกราคม
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งานงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
แบบฟอร์มต่างๆ ด้านงบประมาณ
งานงบประมาณ
ตัวอย่างบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายกรณีที่อยู่ในอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ ตัวอย่างบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณายจ่ายกรณีที่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนผังกระบวนการเสนอขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย กรณีที่อยู่ในอำนาจอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ปรับปรุงใหม่) ขั้นตอนการโอนงบประมาณรายจ่าย กรณีที่อยู่ในอำนาจหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
คำสั่ง ประกาศ และหนังสือเวียนกรมควบคุมมลพิษ
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 245/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เรื่อง
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 ลำดับที่ 6 เรื่องใบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/3890 ลว. 28 มิถุนายน 2564 ลำดับที่ 5
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.