แผนผังขั้นตอนการยืมเงิน และการส่งใบสำคัญคู่จ่ายและ/เงินสดเหลือจ่าย (หักล้างเงินยืม) การยืมเงินราชการ (เงินงบประมาณ)/เงินนอกงบประมาณ
งานการเงิน
การยืมเงิน (กรณียืมเงินวงเงิน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป) อ่านรายละเอียด »   1Plan1   การยืมเงิน (กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 – 30,000 บาท) อ่านรายละเอียด »  2Plan2   การยืมเงิน (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) อ่านรายละเอียด »  3Plan3  
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
งานการเงิน
แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศชั่วคราว จัดประชุม/อบรมสัมมนา
วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.