แนวปฏิบัติทางบัญชี (หนังสือเวียน)
งานบัญชี
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS การจัดทำบัญชีและรายงาน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.