เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
งานบัญชี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการประเมิน ปี 2563 เกณฑ์ประเมิน ปี 2563 คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ GAQA แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้งานระบบ GAQA เกณฑ์ประเมิน ปี 2561 เกณฑ์ประเมิน ปี
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.