แนวปฏิบัติทางบัญชี (หนังสือเวียน)
งานบัญชี
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม , ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
มาตรฐานการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
งานบัญชี
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม , ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
งานบัญชี
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม , ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
รายงานการเงินประจำปี
งานบัญชี
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม , ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
รายงานงบทดลองรายเดือน
งานบัญชี
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม , ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม , ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ