แนวปฏิบัติทางบัญชี (หนังสือเวียน)
งานบัญชี
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS การจัดทำบัญชีและรายงาน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
มาตรฐานการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
งานบัญชี
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
งานบัญชี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการประเมิน ปี 2563 เกณฑ์ประเมิน ปี 2563 คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ GAQA แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้งานระบบ GAQA เกณฑ์ประเมิน ปี 2561 เกณฑ์ประเมิน ปี
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
รายงานการเงินประจำปี
งานบัญชี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
รายงานงบทดลองรายเดือน
งานบัญชี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ สคพ.