แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศชั่วคราว จัดประชุม/อบรมสัมมนา

แผนผังขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศชั่วคราว จัดประชุม/อบรมสัมมนา

Lend-money


9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ