กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ

  • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
5 fin20180504-01

 


  • การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
4 fin20180504-02

 


  • สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415.1/ว126 ลว 20 พ.ย.61)
3 fin24-12-61

 


  • ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (หนังสือ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค 5110/ว.7127 ลว 13 ธ.ค61)
2 Image241218082511

 


  • (11-Apr-2019) เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว20 ลว.11 มี.ค.62)
1 fin20190412-05

 


9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ