แผนผังขั้นตอนการยืมเงิน และการส่งใบสำคัญคู่จ่ายและ/เงินสดเหลือจ่าย (หักล้างเงินยืม) การยืมเงินราชการ (เงินงบประมาณ)/เงินนอกงบประมาณ

  • การยืมเงิน (กรณียืมเงินวงเงิน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป)

อ่านรายละเอียด »   1Plan1

 

  • การยืมเงิน (กรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 – 30,000 บาท)

อ่านรายละเอียด »  2Plan2

 

  • การยืมเงิน (กรณีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

อ่านรายละเอียด »  3Plan3

 

  • การยืมเงินราชการโดยใช้บัตรเครดิตราชการ (กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว / จัดประชุม / อบรม และสัมมนาในประเทศ)

อ่านรายละเอียด »  4Plan4


9 กรกฏาคม 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ