สำนักปลัดกระทรวงทรัพฯ

แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน(กรณีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยร้องเรียน คก.วพ. กรมบัญชีกลาง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ


29 มิถุนายน 2564 เข้าชม : ครั้ง ข้อมูลโดย : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ